Vanliga frågor

 

Arbetsförmedlingen

När ska jag gå med i a-kassan?
 
Svar: Får du ett jobb som varar mer än fyra veckor - gå med i a-kassan! Det finns cirka 40 stycken olika a-kassor.
 

Får jag jobb av Arbetsförmedlingen?

 
Svar: Det är viktigt att du är aktiv och söker arbete. Arbetsförmedlingen ger dig råd och stöd, men din egen aktivitet är viktigast. Det är du själv som bäst kan påverka dina möjligheter att få ett arbete. Det tar tid att söka arbete och är ofta ett heltidsarbete i sig. Är du under 25 år så kan praktik vara en väg mot arbete.
 

Ungdomsslussen

Vad ska pengarna räcka till?
 
Svar: I riksnormen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid, hälsa och hygien, förbrukningsvaror, samt dagstidning, telefon- och TV-avgift. Om det finns särskilda skäl kan socialtjänsten i ett enskilt fall beräkna kostnader till både högre och lägre nivå än riksnormen.
I försörjningsstödet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Med skäliga menas att den ligger på en rimlig nivå.
 

Kan jag flytta hemifrån?

 
Svar: Enligt lagen är föräldrar skyldiga att försörja sina barn till de fyller 18 år. Om du fortfarande går i skolan (gymnasiet) när du fyller 18 år förlängs skyldigheten. Den gäller då tills du gått ut skolan, men inte fyllt 21 år.

18-20-åringar som inte går i skolan kan alltså söka ekonomiskt bistånd för egen del. Men när det gäller bistånd till kostnader för eget boende har ungdomar inte någon självklar rätt till detta. Ungdomar som vill flytta hemifrån får bara hjälp till bostadskostnader när det finns starka sociala skäl till flytten. Socialtjänsten utreder då om det finns grava sociala problem, som till exempel psykisk- eller fysisk misshandel, som vållar ungdomen hälsoproblem. Man räknar med att ungdomar inte flyttar hemifrån förrän de kan betala för boendet själva.
 

Vilka krav ställs på mig om jag är arbetslös?

 
Svar: Du ska vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du ska vid varje ansökan om försörjningsstöd lämna in en lista på minst sju sökta jobb samt kontaktinformation till arbetsgivarna. Du ska söka de ersättningar du kan ha rätt till som alfakassa eller a-kassa. Du måste även visa att du står till arbetsmarknadens förfogande genom att vara beredd att ta de arbeten eller arbetsmarknadsåtgärder som du blir erbjuden. Arbetsmarknadsåtgärder kan vara exempelvis arbetsmarknadsutbildning, praktik eller arbetsrehabiliterande åtgärder. Även åtgärder som kommunen erbjuder kan räknas hit. Socialtjänsten kan, utan att arbetsförmedlingen är inblandad, ställa krav på unga arbetslösa att de deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.

Socialtjänsten kan ge avslag på ekonomiskt bistånd om du tackar nej till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet utan att ha ett acceptabelt skäl. Socialtjänsten kan även minska biståndet i denna situation.
 

Hur påverkar inkomster och tillgångar vad jag får i ekonomiskt bistånd?

 
Svar: När socialtjänsten räknar ut om ett hushåll har rätt till ekonomiskt bistånd brukar man ta med hushållsmedlemmarnas alla nettoinkomster (efter skatt). Det gäller exempelvis lön eller avgångsvederlag, sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, pension, underhållsbidrag, barnbidrag eller bostadsbidrag. Det gäller normalt även exempelvis skatteåterbäring, skadestånd och ersättningar från försäkringsbolag.
 
Om du har pengar på banken, aktier eller någon annan tillgång som är lätt att komma åt måste du i regel utnyttja den i första hand. Om du har tillgångar som är mer låsta, exempelvis hus eller bostadsrätt, kan du få ekonomiskt bistånd under en period medan du säljer tillgången eller löser ditt ekonomiska problem på annat sätt.
 

Vad händer om jag lämnat felaktiga uppgifter?

 
Svar: Du blir tvungen att betala tillbaka bistånd som du fått på grund av felaktiga uppgifter. Om du medvetet har lurat socialtjänsten betraktas det som ett misstänkt bedrägeri och kan leda till polisanmälan.
 

Kan jag få låna pengar?

 
Svar: Nej, men i vissa fall kan du få bistånd mot återbetalning.
 

Vad kan jag göra om jag inte får bistånd?

 
Svar: Du kan kräva ett skriftligt beslut som du kan överklaga. Be handläggaren om information om hur det går till.