Definitioner

Samverkan Aktiviteter som överskrider gränser inom eller mellan organisationer. Samverkan är resultatet av samordning och samarbete.

Samordning Strukturen som möjliggör samarbetet,  överenskommelse om rutiner som definierar vilka delar som samarbetet gäller samt hur, när och var samarbetet ska ske.

Samarbete sker i mellanmänskliga relationer och i det praktiska arbetet. Samarbetar gör vi när vi tillsammans med den enskilde arbetar med att föra processen framåt.

UVAS; unga som varken arbetar eller studerar

En individ hör till gruppen UVAS om hen:
• under ett helt kalenderår inte:
• haft inkomster över ett basbelopp (44 000 kronor 2012)
• haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar
• inte arbetspendlat till Norge eller Danmark.

UVAS är indelad i följande kategorier:
1. Invandrat under året
2. Statliga arbetsmarknadsåtgärder
3. Kommunala stöd/åtgärder
4. Omvårdnad av barn
5. Sjukdom/funktionshinder
6. Kombination statliga arbetsmarknadsåtgärder och kommunala stöd/åtgärder
7. Ingen känd aktivitet

http://www.temaunga.se/sites/default/files/diagram_och_grafer_uvas_2014_webb.pdf

http://www.ungidag.se/

DUA; Delegationen unga till arbete

Delegationen för unga till arbete verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå. Vi främjar statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer.

https://www.dua.se/

Hikikimori

Är unga som varken studerar eller arbetar utan drar sig undan och förmår sig därmed inte att bryta sitt livsmönster.

KAA; kommunala aktivitetsansvaret

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Kommunens ansvar och uppdrag

Kommunens ansvar för personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning framgår av socialtjänstlagen (2001:453), SoL och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Av socialtjänstlagen framgår att kommunen ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och kan leva som andra.

Försäkringskassans ansvar och uppdrag

I förordning (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan anges följande: 5 § Myndigheten ska samverka med Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektiv användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. Försäkringskassan ska i samma syfte träffa överenskommelse med kommun, landsting eller Arbetsförmedlingen samt bedriva finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Regionens ansvar och uppdrag

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL anger vilka skyldigheter sjukvårdshuvudmannen har gentemot befolkningen. HSL reglerar främst åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Landstinget ska även erbjuda habilitering och rehabilitering samt hjälpmedel för funktionshindrade till dem som är bosatta inom landstinget eller stadigvarande vistas där.

Arbetsförmedlingens ansvar och uppdrag

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser.

Sysselsättning/Aktivitet

Är utanför arbetslinjen.

Exempel på sysselsättning/aktivitet är daglig verksamhet och social träning där kraven är låga gällande närvaro, prestation och produktion. 

Arbetsförmåga

Förmåga att utföra arbetsuppgiften i ett bestämt antal timmar samt i en specifik arbetsmiljö. Detta innebär dock inte att det automatiskt går att överföra denna förmåga till en annan arbetsplats. Generell arbetsförmåga är att uppfylla krav som exempelvis att passa tider och utföra arbetsuppgifter.

Re/habilitering

Begreppen förekommer oftast i samband med somatisk sjukvård, psykiatri, socialtjänst, kriminalvård och arbetslöshet men även inom många andra områden.

Det handlar om att förbättra brukarens funktionsförmåga, om att undanröja faktiska och psykologiska hinder för brukaren att självständigt och aktivt ta del i samhällslivet och om att ge praktisk och ekonomisk hjälp.

Socialstyrelsen; Samverkan i re/habilitering- en vägledning

Etablering på arbetmarknaden

Alltför många ungdomar saknar i dag en fullständig gymnasieutbildning och har därmed svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Ej etablerad (personer som inte har fått någon kontrolluppgift, d.v.s. inte arbetat, under året och inte studerar).

Etablerad (anställda som inte är studerande och som tjänat mer än 60 procent av medianinkomsten för personer med samma ålder och kön som har förgymnasial utbildning) Till etablerade räknas även arbetspendlare till Norge och Danmark samt Företagare och kombination av dessa. Om någon person i dessa kategorier är studerande räknas de som studerande.

Svagt etablerad (anställda som inte är studerande och som tjänat mindre än 60 procent av medianinkomsten för personer med samma ålder och kön som har förgymnasial utbildning).

Studerande (inskrivna i studier, inklusive SFI, eller har erhållit studerandeinkomster under året. Studerande kan alltså också samtidigt ha en anställning).

https://www.dua.se/article/ungas-etablering